onsdag, 14 april 2021 16:05

NYHETSBREVET FOR NEDRE ALVIM BORETTSLAG VÅR 2021 Spesial

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(9 Stemmer)

Da er nyhetsbrevet for våren 2021 ute. Du finner det først på nettsiden vår, men den fysiske utgaven vil snart ligge i postkassene til samtlige andelseiere innen kort tid.

STYRELEDER HAMZA GARTIT VELGER Å FRATRE SITT VERV

Etter å ha sittet som styreleder siden 2015, føler jeg at tiden er inne for at noen andre påtar seg vervet.  Jeg er fornøyd med det jeg har fått til sammen med styret disse 6 årene. Vi har fått gjort mye på kort tid og dere har selv sett borettslaget endre seg fysisk.

 

For noen kan det ha vært vanskelig, men det var for fellesskapets beste og det har alltid vært fokus hos meg. Jeg er av den oppfatning at det er sunt å av og til skifte ut de som er ledere også. Dette for at nye friske tanker og ideer skal komme til. Derfor fratrer jeg mitt styrelederverv ett år før tiden.

 

Det gjenstår mye å gjøre for borettslaget, så den nye styrelederen kommer ikke på noen måte til et dekket bord.

 

Blant annet er deling og bergvarme prosjektet på agenda og er noe nye styreleder må fortsette arbeidet med. Samt bytte av våre gamle fellesrør som har passert sin levetid med en del år allerede. Og ikke minst opprettelse av EL-bil ladepunkter i borettslaget og vurdering med hva vi må gjøre med vår gamle asfalt, samt våre gamle garasjer. Samt har arbeid med drenering igjen blitt satt på agenda.

 

Som styreleder går jeg ikke av uten å sikre at borettslaget er i gode hender. Derfor har jeg funnet en flink og erfaren person til å påta seg vervet og som kan ivareta borettslaget vårt på en god måte. Han har også tidligere erfaring med å være styreleder i et annet borettslag. Og mange av dere kjenner eller har møtt han allerede. Den personen er Trond Skjøren.

 

Jeg oppfordrer samtlige andelseiere til å stemme på han som styreleder når vi skal til valg 28.04.21. 

 

For å gi en kontinuitet i styrearbeidet, stiller jeg selv til valg som styremedlem for 1 år, slik at vår eventuelle nyvalgte styreleder får muligheten og støtten han trenger, for å sette seg inn i det som har blitt gjort de siste 6 årene og hva som gjenstår å gjøre.

 

Jeg takker for tilliten jeg har fått disse årene og håper dere er fornøyd med det styret har levert under min ledelse. Takk for meg.

 

TRAFIKKSIKKERHET - AMFI BORG OG LUDVIG ENGES VEI

Styret har over lengre tid jobbet med å øke trafikksikkerheten rundt borettslaget og for våre nærmeste naboer. Det var mye støy fra Amfi Borg på nattestid. Her har styreleder vært i dialog med senterlederen siden 2016 og endelig i 2020 kom bommene på plass. Og vi kunne igjen nyte stillheten om nettene.

 

Under siste beboermøtet som omhandlet parkeringer og trafikk februar 27.02.21 ytret flere at de ikke likte at tungtransporten kjørte på Ludvig Enges vei. Videre har det i ettertid også kommet beskjed om at folk opplever farten som for høy og i og med at det også er skolevei for en del barn som skal krysse Ludvig Enges vei. Er det også betenkelig at det ikke er noe bedre sikkerhetsordninger for barn som krysser veien.

 

Styreleder var i kontakt med kommunen kort tid etter møtet og har vært i kontinuerlig dialog med dem. Resultatet er at kommunen nå har Ludvig Enges vei på dagsordenen i trafikksikkerhetsgruppa i kommunen, og har etablert kontakt med Alvimhaugen barneskole for å se på mulige krysningspunkt.

 

Det er tidligere vurdert gangfelt, men for å etablere det må kriteriene i Statens vegvesens håndbok V127 «Kryssingssteder for gående» være oppfylt. 

 

Den sier blant annet noe om antall gående i makstimen. De er i dialog med skolen om det lar seg gjøre å finne et best mulig sted hvor de kan legge til rette for et tryggere krysningspunkt. Kommunen vil, som et relativt raskt tiltak, fatte vedtak om 40 km/t i Ludvig Enges vei fra fv. 109 og opp til krysset med Benveien/Alvimtun. 

 

Dette håper de å få gjennomført i løpet av våren. De har også begynt å se på om det vil la seg gjøre å etablere en kommunal gangkobling mellom Ludvig Enges vei og C. E. Holters vei. Dette er i så fall en prosess som kan ta noe lenger tid.

 

DEN JURIDISKE VURDERINGEN RUNDT BERGVARME

Høsten 2020 fikk styret 19 identiske og signerte brev fra ulike andelseiere i trehusene. De var imot at langblokken skulle bytte ut bio-olje mot bergvarme som fyringskilde. Styret har hele tiden påpekt at dette er et utgiftsreduserende tiltak. Styret har vært opptatt av å redusere utgiftene på fyring at to grunner. Den ene er det økonomiske aspektet for å møte en rørrehabilitering på en best mulig måte økonomisk og den andre delen er fordi enkelte i trehusene har brukt dette som en årsak til konflikt og til tider klart å få med seg andre.

 

I brevet styret fikk ba de å få se fordelingsnøkkelen og man ønsket en juridisk vurdering om hvorvidt trehusene måtte være med på finansieringen av bergvarme prosjektet.

 

Fordelingsnøkkelen ble delt ut og viste at trehusene (24 andeler) utgjorde 28,89% av fordelingsnøkkelen og langblokken (48 andeler) 71,11% av fordelingsnøkkelen.

 

Videre kom den juridiske vurderingen frem til at trehusene må være med på finansiering av bergvarme prosjektet hvis det blir vedtatt og at fyring og varmtvann i langblokken skal være en del av felleskostnadene og at beboerne i trehusene må selv finansiere fyring og varmtvann. Den juridiske vurderingen og fordelingsnøkkelen har samtlige fått i postkassen sin. Man kan også laste den ned fra nettsiden vår www.nabl.no.

 

TRYKKREDUSERENDE VENTILER

Styret installerte høsten 2020 trykkreduserende ventiler i trehusene etter at det ble oppdaget for høyt trykk. Det ble også sendt brev til andelseierne som borettslaget hadde fått fra kommunen for å vise at dette var ikke et påfunn styret hadde kommet opp med. Men faktisk et krav.

 

Dessverre var det noen som ikke klarte å respektere styrets vedtak,  borettslagsloven eller kravene til kommunen og tok seg til rette på vårt fellesareal og ødela ventilene. 

 

Som et forebyggende tiltak ble det satt låsekasser. Dette førte selvfølgelig til at tiltaket som er påkrevd fra kommunen, kostet borettslaget dobbelt av det det måtte koste, noe som går utover annet vedlikehold av budsjettmessige årsaker.

 

BERGVARME OG DELING AV BORETTSLAGET

Bergvarme prosjektet er foreløpig satt på is, da styret ønsker å få til en ny behandling for deling av borettslaget. Nå som alle kjenner til fordelingsnøkkelen og den juridiske vurderingen foreligger, er det enda større grunn til å dele seg. Det vil derfor i 2021 kun bli brukt penger på vedlikehold som anses som høyst nødvendig, frem til delingen er avklart. 

 

2020 vil bli regnskapsåret delingen skal ta utgangspunkt i. Ny delingsplan er allerede snart utarbeidet og klar til behandling etter generalforsamlingen 28.04.21. Man tar utgangspunkt i å få til en deling uten å øke felleskostnadene hos noen.

 

Bergvarme prosjektet i seg selv er selvfinansiert, altså det betaler seg selv ned med besparelsene borettslaget oppnår. Men det er ikke et nødvendig tiltak for å fortsette å ha fyring i langblokken. Der er det allerede bioolje og elkjele. Dette var kun ment som et ledd i redusere kostnadene fellesskapet går ut med årlig. Men før eller siden må teknologien oppgraderes også i fyringsanlegget, dette går da som ordinært og nødvendig vedlikehold. Vi ønsker selvfølgelig å komme dette i forkjøpet. For den enkelte beboer i langblokken har dette lite praktisk betydning når det å kommer til å få varmtvann og fyring levert.

 

Strømprisene har aldri vært høyere som i år og det levnes liten tvil på at her kunne man ha spart en del hvis man hadde allerede hatt dette installert. Bio-olje er ikke noe særlig billigere heller. For to og en halv uke med fyring på bio-olje kostet dette borettslaget februar 2021, 42 744 kr inkludert rabatt. Strøm kom i tillegg, men blir noe mindre når olje brukes. Med rekordlav rente, har det aldri vært gunstigere å finansiere bergvarme.

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING OG KORONA

Det er per dags dato ikke avklart om vi får lov å møtes fysisk pga korona. Loven krever at det er fysisk oppmøte når man skal stemme og avholde ordinær generalforsamling. Borettslagene fikk i fjor dispensasjon til å holde ordinære generalforsamlinger over nett som en midlertidig løsning. 

 

Videre var det kun saker som loven stilte krav til skulle behandles i generalforsamling hvert år, som det ble gitt dispensasjon for å behandle. Vi har derfor fortsatt saker fra i fjor også på vent for behandling.

 

Styret har fått varsel om at enkelte generalforsamlinger er allerede avlyst eller flyttet pga korona restriksjonene. Det heller derfor mot at vi trolig ikke får møtt fysisk til den ordinære generalforsamling 28.04.21, og at det igjen blir en elektronisk generalforsamling. Dette for å møte statens innleveringsfrister i forhold til bl.a. årsregnskap. Vi satser på å få til en eller flere ekstraordinære generalforsamlinger, for å få unna saker som henger igjen. Dette først når korona restriksjonen blir lettet på og vi får lov å samle oss igjen.

DUGNAD 2021

Dugnaden i fjor ble avlyst pga pandemien. Styret har vurdert om man i det minste kan bestille containere slik at beboere kan kvitte seg med avfall. 

 

Det vil være mulig, etter å ha rådført oss med kommunen. Men det krever at samtlige beboere overholder smitteverntiltak. Noen tiltak som vurderes er at containere blir brukt etter tidsplan for hver oppgang. Munnbind og desinfisering vil bli påkrevd, samt avstand mellom de som skal til containerne.

 

Styret har ikke besluttet noe enda om det vil bli bestilt containere eller ikke. Men blir det det, så vil det skje etter ordinær generalforsamling, men før 17. mai. Og for at det skal la seg gjøre, så kreves det at samtlige respekterer og følger smittevernreglene som blir satt, eller så vil containerne bli fjernet, uavhengig av om de er fylt opp eller ikke. Smittesituasjonen er selvfølgelig også noe som avgjør om det i det hele tatt blir gjennomført eller ikke.

 

HMS RUNDE 30.03.21

Styret foretok en HMS runde 30.03.21, dette  i forbindelse med at samtlige beboere hadde fått beskjed om å rydde fellesarealene for søppel og ting som tilhører dem innen 01.03.21.

 

Videre fikk samtlige beskjed om markere det antallet som var tillatt å oppbevare med fullt navn. Og at de som okkuperte fellesarealer ulovlig måtte flytte ut.

 

Runden styret foretok viser tegn til store forbedringer og at folk har tatt dette på alvor. 

Men det er fortsatt en del gjenstander og det styret anser som søppel i fellesarealene. 

 

I og med at de ikke er merket med navn, er det å anta at disse gjenstandene er etterlatt av den opprinnelige eieren og har dermed frasagt seg eierretten. 

 

Beboerne som har lyst på disse gjenstandene kan derfor bare ta dem og putte dem i egen bod. Resterende vil bli kastet når vi bestiller containere. Dette gjelder alt fra bildekk, felger (uavhengig av tilstand), bilbatterier, møbler, verktøy, m.m.  

 

Dette gjelder selvfølgelig ikke sykler, barnevogner og akebrett. Bortsett fra i oppgang 23B, hvor det er mer sykler enn beboere totalt, så der vil de dårligste og umerkede syklene bli kastet. 

 

Det samme gjelder sykler som står ute i fellesområder og som har stått ute hele året og hvor det er tegn til lite eller ingen vedlikehold.

 

Styret antar at mye av det som er igjen, mest sannsynlig tilhører fraflyttede beboere.

 

Bodfordelingen vil i løpet av året bli gjennomgått, slik at samtlige beboere får den bodplassen de har rett på, og de som har tatt seg til rette på andres areal (uavhengig av hva de har blitt fortalt ved kjøp), vil bli kastet ut, unntaket er de som har søkt generalforsamling om å få beholde plassen. Da er det generalforsamlingen som avgjør dette. Det kreves ⅔ flertall for å omgjøre et fellesareal.

 

BRANNSIKKERHET I BORETTSLAGET

Som et ledd i å øke brannsikkerheten i borettslaget har styret nå fått montert brannslukningsapparater i alle oppgangene, da i kjelleren. Videre har vi markert rømningsveier og slukningsapparater.

 

Branninstruksen har blitt redesignet og hengt opp i alle oppgangene. Dere finner den også på nettsiden vår www.nabl.no for nedlastning.

 

Ytterligere kommer det til å bli montert røykvarslere i alle fellesarealene, samt gamle byttet ut med nye som er synkronisert mot hverandre. Det vil si at hvis røykvarsleren utløses i kjelleren, så vil alle røykvarslerne begynne å lage lyd i hele oppgangen. På den måten får man sørget for en varsling og evakuering tidlig.

 

Det er også bestilt nye panelovner til trehusene pga at de gamle begynner å utgjøre en brannrisiko pga deres alder og bruk.

 

Oppryddingen i fellesarealene er også en del av brannsikkerhetsarbeidet borettslaget foretar. Derfor er bildekk og bilbatterier eller annet brannfarlig materiale ikke tillatt oppbevart i fellesarealene. Når bildekk tar fyr fører det til mye røykutvikling og giftige gasser, samt det er vanskelig å slukke.

 

NEDRE ALVIM BORETTSLAG BLIR 50 ÅR

I år er det 50 år siden borettslaget vårt ble stiftet. Dette hadde styret håpet på å kunne markere ved å gjøre noe hyggelig for beboerne i borettslaget. Men pga den pågående pandemien, vil det ikke være forsvarlig.

Det kan ikke utelukkes at det kan bli holdt en markering i løpet av året eller i 2022. Men foreløpig er blir det ikke noe markering slik situasjonen er nå. Vi beklager for det.

Lest 715 ganger Sist redigert onsdag, 14 april 2021 16:14
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler også kjent som cookies. De brukes til å huske dine valg, måle trafikk og for at enkelte funksjoner skal fungere. For å fortsette å bruke nettsiden, forutsettes det at du samtykker til dette.